Stem op de politieke partij die het best bij de yogaleer past!

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede-Kamer verkiezingen. We kunnen slechts één keer in de vier jaar invloed uitoefenen op de politiek die in grote mate het beleid bepaald in ons land. Elke stem, dus ook jouw stem, is hierin erg belangrijk. Maar op welke politieke partij stem je als yogabeoefenaar? In dit artikel wil ik kijken naar welke politieke partij het beste aansluit bij de yogaleer.

Het doel van yoga

Zoals vele weten heeft yoga zijn oorsprong in India en behelst het veel meer dan enkel een reeks lichaamshoudingen (asana’s). Yoga heeft in essentie tot doel om tot een hoger bewustzijn te komen. Een hoger bewustzijn betekent dat je jezelf begrijpt en doorziet, maar ook overstijgend kan zien en bewust kan worden van het welzijn van je omgeving. Waar je eerst vooral zorg draagt voor je eigen welzijn, ben je bij een hoger bewustzijn steeds meer geneigd om voor het grotere geheel zorg te dragen. Je kunt het zien als een ontwikkeling van egoïsme naar altruïsme. Het zijn twee tegengestelde krachten en bij het volgen van de yogaleer vergroot je de kracht van altruïsme en verklein je de kracht van egoïstisch denken en handelen.

De yogaleer volgens de Yogasoetra’s

De basis van de yogaleer is te vinden in de Yogasoetra’s van Patanjali. Dit is een tekst die is geschreven in de 2de eeuw voor Christus. Er worden 8 onderdelen van de yogaleer beschreven, ook wel het achtvoudig pad genoemd. Het zijn acht stappen die doorlopen dienen te worden om het doel van yoga te bereiken. Het volgen van de yogaleer zorgt voor mentale, emotionele en lichamelijke gezondheid van jezelf, maar jouw positieve energie en handelen gericht op het welzijn van anderen zal ook zorgen voor een gezondere omgeving (natuur, dier en mens).

De eerste stap ‘Yama’ verwijst naar de volgende vijf onthoudingen. Ahimsa staat voor geweldloosheid; Satya staat voor niet liegen, maar ook handelen in lijn met het welzijn van anderen, met de waarheid; Astheya staat voor niet stelen of bezig zijn met dat er iets van jou gestolen wordt; Brahmacharya staat voor beheersing van de seksuele energie en tot slot Aparigraha wat staat voor vrij zijn van bezitsdrang waarbij we constant bezig zijn met het verkrijgen van bezittingen.

De tweede stap ‘Niyama’ bevat de volgende vijf voorschriften. Shaucha staat voor het nastreven van reinheid zowel lichamelijk als geestelijk; Santosha staat voor het nastreven van tevredenheid, dankbaarheid en zelfzorg; Tapas staat voor het nastreven van soberheid en ascese (beheersing van lichamelijke en sociale behoeften); Svadhyaya staat voor introspectie en tot als laatste punt staat Ishvarapranidhana voor devotie en overgave aan het Hogere. De derde stap ‘Asana’ bevat de welbekende lichaamshoudingen en oefeningen. De overige vijf stappen gaan over de beheersing van de ademhaling ‘Pranayama’, ‘Pratyahara’ kan gezien worden als mindfulness en de zesde stap ‘Dharana’ als het oefenen in concentratie. De zevende stap ‘Dhyana’ is de beoefening van meditatie en de laatste stap ‘Samadhi’ is een gemoedstoestand waarbij je vrij bent van egoïstisch denken en handelen.

De yogaleer en politiek

Het pad van yoga is bedoeld voor een individu. Echter draagt het beleid van een land ook bij aan het welzijn van het individu en de omgeving. We zijn immers ook een onderdeel van onze maatschappij. We hebben families, vrienden en werk. Wanneer we in een samenleving wonen waar vooral de individuele behoeften, competitiedrift en eigen winst voorop staat wordt je daar hoe dan ook in meegesleurd. Of als door beleid de natuur en onze aarde beschadigd raakt voelen we dat ook als een eigen pijn. Daarom is het goed om te kijken welke politieke partij het meest in lijn ligt met de yogaleer. Hieronder heb ik vier waarden geformuleerd die uit de yogaleer komen en relevant zijn voor de politiek.

1. Nastreven van lichamelijke reinheid en zelfbeheersing (Shaucha, Tapas, Santosha)

Op het yogapad is het een belangrijk onderdeel om lichamelijke reinheid en beheersing van de lichamelijke behoeften te creëren. Dit vergt een constante oefening en waakzaamheid. Goed voor jezelf zorgen staat hierin centraal en niet toegeven aan allerlei verleidingen. Via politiekbeleid zouden ongezonde middelen tegengegaan kunnen worden en zouden gezonde dingen juist gepromoot kunnen worden.

2. Vergroten van het welzijn voor alle levende wezens en de aarde (Ahimsa, Satya)

In de yogaleer is het belangrijk om zorg te dragen voor alle levende wezens en de aarde. En om zo min mogelijk leed te veroorzaken aan de natuur, mens en dier. Deze bewustwording en het streven ernaar is erg belangrijk. Toch staan we machteloos als multinationals, bedrijven, veehouderijen en slachterijen enkel denken aan winst en inhumaan omgaan met dieren en de natuur (vervuiling, uitstoot) en dit volgens regelgeving mogen doen. Politiekbeleid kan zich hiertegen verzetten en ervoor zorgen dat er verandering komt op landelijk niveau.

3. Tegengaan van bezitsdrang en onderlinge competitie (Aparigraha, Santosha)

In de yogaleer staat centraal om enkel de noodzakelijke bezittingen te hebben om te leven. Je steeds bezig houden met het kopen van nieuwe spullen, kleding, gadgets en dergelijke zorgt ervoor dat je enkel bezig bent met de verzadiging van je eigen behoeften. Op deze manier raakt ons denken en handelen verder verstrikt in egoïsme en massaconsumptie, daarnaast houd het je af van het yogapad. Politiekbeleid dat ook andere activiteiten dan consumeren stimuleert draagt bij aan afname van bezitsdrang, minder stress en een herstel van de aarde en natuurlijke hulpbronnen.

 4. Meer ruimte voor rust en bezinning in alledag (Santosha, Svadhyaya)

Het is voor elke yogabeoefenaar belangrijk de maatschappij zo is ingericht dat er genoeg ruimte is voor bezinning en rust zodat we niet verstrikt raken in alle beslommeringen van de dag. Werk is belangrijk om jezelf, je familie en gezin te kunnen onderhouden, maar te veel werken is onnodig en zorgt enkel voor onrust en geestelijke uitputting. Politiekbeleid dat ook rust en ruimte voor bezinning faciliteert past goed bij de yogabeoefenaar.

Politieke standpunten bij de yogawaarden

Bij het bepalen van welke politieke partij het beste best bij de yogaleer is gebruik gemaakt van de website Stemwijzer (https://stemwijzer.nl/). Er zijn 9 stellingen uitgekozen die passen bij de bovenstaande yogawaarden. De 9 stellingen worden hieronder zoals ze staan in de stemwijzer ingedeeld bij de betreffende yogawaarde. Ook wordt er per stelling een korte uitleg gegeven van hoe die in lijn ligt met de betreffende yogawaarde, de stelling bevestigend of juist afwijzend. De politieke partij die bij de meeste stellingen in lijn met die van de yogawaarden staat zou de beste politieke partij zijn in het kader van de yogaleer.

Nastreven van lichamelijke reinheid en zelfbeheersing

Stelling; ‘Zowel inkoop als verkoop van softdrugs door coffeeshops moet legaal worden’. Alle vormen van verdovende middelen zorgen voor een vergroting van de egoïstische krachten en maakt de geest ‘het denken’ troebel. Om die reden zou het niet goed zijn om softdrugs te legaliseren volgens de yogawaarde.

Vergroten van het welzijn voor alle levende wezens en de aarde

Stelling; ‘Nederland moet een extra vliegbelasting invoeren voor korte-afstandsvluchten’. Het is duidelijk dat de uitstoot van vliegtuigen een negatief effect hebben op onze geliefde moederaarde. Om die reden is het volgens de yogawaarde goed om de belasting te verhogen zodat mensen meer minder en bewuster gaan vliegen.

Stelling; ‘Nederland moet een nieuwe kerncentrale bouwen’. Ook kerncentrales zijn schadelijk voor moederaarde vanwege allerlei processen die ermee gemoeid gaan zoals de inwinning en bewerking van uraniumerts. Het zou daarom volgens de yogawaarde niet goed zijn om een kerncentrale te laten bouwen.

Stelling; ‘In plaats van de bestaande zorgverzekeraars moet er een landelijk zorgfonds komen voor iedereen’. Iedereen verdient het om dezelfde kwalitatieve zorg te kunnen krijgen. Een nationaal zorgfonds kan daarvoor zorgen zodat de marktwerking die enkel zorgt voor competitie en extra kosten wegvalt en er enkel focus is op het leveren van kwalitatieve zorg. Volgens de yogawaarde zou een nationaal zorgfonds dan ook passend zijn.

Stelling; ‘Nederland moet meer geld uitgeven aan defensie’. Geweldloosheid (Ahimsa) is een belangrijke waarde in de yogaleer. Volgens de yogaleer zou het daarom niet goed zijn om in een leger te investeren, maar die juist kleiner te maken.

Stelling; ‘Er moet een extra belasting komen op het kopen van vlees’. Ook hier past het principe van Ahimsa. Door voor vlees meer belasting te vragen zullen mensen een bewustere keuze maken in het eten van vlees. Er wordt dan minder vlees gegeten en zodoende minder dierenleed toegebracht. Volgens de yogawaarde zou dit daarom goed zijn.

Stelling; ‘Er moeten minder mogelijkheden komen om taakstraffen op te leggen in plaats van gevangenisstraffen’. In de yogaleer gaat het erom dat ieders welzijn voorop staat. Ook van diegene die een strafbaar feit heeft gepleegd. Vergeving staat boven wraak (straffen). Bij een taakstraf kan degene tot bewustwording komen en ervan leren. Een gevangenisstraf zal er minder toe bijdragen dat iemand tot inkeer komt en diegene komt er waarschijnlijk beschadigder uit. Volgens de yogawaarde zou de rechter moeten beslissen wanneer iemand in aanmerking komt voor een taakstraf in plaats van een gevangenisstraf met het oog op de mogelijkheid tot berouw en morele lering.

Tegengaan van bezitsdrang en onderlinge competitie

Stelling; ‘De regering moet de btw op culturele activiteiten verlagen naar 5 procent’. De culturele sector draagt niet bij aan bezitsdrang van mensen, maar zorgt juist voor het ervaren van dingen met elkaar. En het is juist die ervaringen met elkaar, het beleven van culturen, kunst, dans en theater dat ons verrijkt als mens. Volgens de yogawaarde zou het daarom beter zijn als de belastingen op culturele activiteiten wordt verminderd. Op die manier kunnen er meer mensen hun passie uitvoeren en anderen daarvan genieten. Dit verminderd het bezig zijn met bezit nastreven.

Meer ruimte voor rust en bezinning in alledag

Stelling; ‘Kinderopvang moet voor alle ouders ten minste drie dagen in de week gratis worden’. Er wordt veel verwacht van ouders. Er moet gewerkt worden, een huishouden gedraaid worden en voor de verzorging en opvoeding van kinderen worden gezorgd. Om ouders hierin wat meer ruimte en rust te geven kan de kinderopvang helpen wat voor iedere ouder beschikbaar is. Ook voor de ouders die het anders niet kunnen betalen. Op deze manier hebben ouders meer rust wat ook zijn weerklank zal hebben op de opvoeding en de kinderen in positieve zin. Dit is dan ook in lijn met de yogawaarde.

De politieke partijen en de stellingen: overzicht

Laten we dan nu kijken in onderstaand schema welke partijen in lijn liggen met de yogawaarden via de g ekozen 9 stellingen. Ik heb hierbij enkel de huidig-zittende partijen gebruikt. Alle nieuwe partijen heb ik dus niet meegenomen in het schema.

PartijDefensie- budget verlagenGratis kinder- opvangBtw omlaag voor cultuursectorGeen kern-centralesMinder snel gevangenis-strafSoftdrugs illegaal makenExtra vliegtuig belastingNationaal zorgfondsExtra vlees- belastingTotaal in lijn met yogaleerPercentage in lijn met de yogaleer
VVD         0/90 %
PVV     X   1/911%
CDA X   X   2/922%
D66 XX X X X5/956%
PvdA X XX X  4/944%
CU    XXX X4/944%
50 Plus XX      2/922%
SGP     XX  2/922%
FvD         0/90 %
Groen LinksXXXXX XXX8/989%
SPXXXXX  X 6/967%
PvdDXXXXX XXX8/989%
DenkX XXXX X 6/967%
Stellingen en resultaten afkomstig van stemwijzer.nl

De politieke partij die het beste past bij de yogaleer

Uit test komen er twee politieke partijen naar boven die het meest in lijn liggen met de yogaleer. Dit zijn de partijen ‘Partij voor de Dieren’ en ‘Groen Links’. Beide komen voor 89% overeen met de stellingen die in lijn liggen met yogaleer. Enkel op het punt van softdrugs legalisatie zijn ze niet in lijn met wat volgens de yogaleer goed zou zijn. Verder is het interessant om te zien dat twee partijen voor 0% overeenkomen met de yogaleer. Dit zijn de partijen ‘VVD’ en ‘FvD’. De VVD regeert in Nederland al drie termijnen achter elkaar. De VVD zet het belang van bedrijven, de marktwerking en de economie voorop. Het is dan ook logisch dat deze partij niet in lijn ligt met de yogaleer waar juist het welzijn van natuur, mens en dier voor economische groei komt te staan. De VVD zal dus niet bijdragen aan een algemeen hoger bewustzijn in Nederland en een humaan klimaat voor mens, dier en de natuur. Om in Nederland het bewustzijn te verhogen is het van belang om op partijen te stemmen die in lijn liggen met de yogaleer.

Ik hoop dat dit artikel je meer inzicht heeft gegeven in welke politieke partijen het beste passen bij de yogaleer. Ik heb getracht dit op een systematische en objectieve manier te onderzoeken. Doe vooral nog de stemwijzer om alle stellingen door te lopen en te zien waar je uit komt als je alle stellingen beoordeelt. Ik hoop in ieder geval dat de politieke partijen die in lijn liggen met de yogaleer groter zullen worden zodat ze meer invloed kunnen uitoefenen in de politiek voor een hoger bewustzijn en gezonder Nederland.

*Bron van stellingen en hoe de partijen die beoordelen is verkregen via de website stemwijzer.nl